NIP: 5512489018, REGON: 383395622

 

tel.: 505-976-178

e-mail: w.poltorak@rplegal.pl

Oddział Główny (adres do doręczeń):

ul. Zjednoczenia 2, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

RP Legal Kancelaria Adwokacka

Wojciech Półtorak

Prawo rodzinne

Prawo medyczne

Pomoc Frankowiczom i ochrona konsumentów

Prawo administracyjne

Prawo karne

Nieruchomości

Prawo pracy

Prawo cywilne

i spadkowe

Windykacja należności

Prawo gospodarcze

i handlowe

Strona Główna

Miłosz Rabczyński Kancelaria, Adwokat, Kraków, Kielce, sygnaliści
Miłosz Rabczyński Kancelaria, Adwokat, Kraków, Kielce, sygnaliści
Miłosz Rabczyński Kancelaria, Adwokat, Kraków, Kielce, sygnaliści

RP Legal Kancelaria Adwokacka

Miłosz Rabczyński

Oddział Główny (adres do doręczeń):

ul. Smolki 8/5, 30-513 Kraków

Miłosz Rabczyński Kancelaria, Adwokat, Kraków, Kielce, sygnaliści

NIP: 6572795340, REGON: 383857146

 

tel.: 504-653-934

e-mail: m.rabczynski@rplegal.pl

MENU:

O Nas

Blog

Pro Bono

Kontakt

 1. pl
 2. en

Miłosz Rabczyński Kancelaria Adwokacka – adwokat Kraków, Kielce, Warszawa. Obsługa przedsiębiorców. Sygnaliści. Wdrożenie sygnalistów.

11 marca 2020

BLOG

Powrót do aktualności

Powrót do Bloga

Miłosz Rabczyński Kancelaria Adwokacka – adwokat Kraków, Kielce, Warszawa. Obsługa przedsiębiorców. Sygnaliści. Wdrożenie sygnalistów.
Miłosz Rabczyński Kancelaria Adwokacka – adwokat Kraków, Kielce, Warszawa. Obsługa przedsiębiorców. Sygnaliści. Wdrożenie sygnalistów.

W niedzielę 8 marca 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ustawa reguluje zasady i sposoby zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a także rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej. Poniżej przedstawione zostały najważniejsze, nowe regulacje, z uwzględnieniem podziału na zagadnienia tematyczne.

 

Zmiany w sprawach związanych z prawem pracy oraz opieką nad dziećmi

 • Pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania, przez określony czas (praca zdalna). Polecenie pracodawcy jest dla pracownika wiążące.

 • W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu koronawirusa, osobie zwolnionej od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, na okres nie dłuższy niż 14 dni.

 

Zmiany w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi

Do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień, jeżeli  zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

 

Ceny maksymalne

Ustawa przyznała właściwemu ministrowi uprawnienie do ustalenia maksymalne cen towarów mogących być wykorzystane do przeciwdziałania koronawirusowi:

 • produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza oraz wydawanych z przepisu lekarza;

 • wyrobów medycznych;

 • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

 

Zmiany w sprawach związanych z prawem budowlanym

Do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem koronawirusowi, nie stosuje się przepisów ustawy Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

Zmiany przewidziane dla branży turystycznej

W przypadku, gdy podróżny odstąpi od umowy w trybie określonym w art.  47 ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, lub organizator turystyki rozwiąże umowę o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, przedsiębiorcy turystycznemu przysługuje zwrot wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. W takim przypadku przedsiębiorca turystyczny może wystąpić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o zwrot wpłaty.

 

Co istotne, przepisy nowej ustawy odwołują się do art. 47 ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, zgodnie z którym Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. W przypadku odstąpienia od umowy, podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

 

Obowiązkowa hospitalizacja

W celu zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, osoby chore na chorobę zakaźną albo osoby podejrzane o zachorowanie na chorobę zakaźną mogą podlegać obowiązkowej hospitalizacji. Osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z osobami chorymi na choroby zakaźne podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, jeżeli tak postanowią organy inspekcji sanitarnej, przez okres nie dłuższy niż 21 dni licząc od ostatniego dnia styczności. Obowiązkowa kwarantanna lub nadzór epidemiologiczny mogą być stosowane wobec tej samej osoby więcej niż raz.

 

Specjalne uprawnienia wojewodów oraz Prezesa Rady Ministrów

Wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem koronawirusowi. Polecenia wojewody podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

 

Prezes Rady Ministrów, na wniosek wojewody, może wydawać polecenia obowiązujące inne niż wskazane powyżej osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz przedsiębiorców. Polecenia są wydawane w drodze decyzji administracyjnej, podlegają one natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia. Co istotne, prace związane z prowadzeniem przygotowań do realizacji zadań narzuconym przedsiębiorcom w opisanym trybie, mające charakter planistyczny, są finansowane ze środków własnych przedsiębiorcy. Polecenia mogą być wydawane ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innych środków łączności.

 

Zmiany dotyczą również uczelni

W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu członków wspólnoty uczelni minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia, może czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie uczelni na obszarze kraju lub jego części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze. Czasowo zawieszone może zostać również kształcenie doktorantów.

Koronawirus – nowe regulacje prawne przyjęte w błyskawicznym tempie