NIP: 5512489018, REGON: 383395622

 

tel.: 505-976-178

e-mail: w.poltorak@rplegal.pl

Oddział Główny (adres do doręczeń):

ul. Zjednoczenia 2, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

RP Legal Kancelaria Adwokacka

Wojciech Półtorak

Prawo rodzinne

Prawo medyczne

Pomoc Frankowiczom i ochrona konsumentów

Prawo administracyjne

Prawo karne

Nieruchomości

Prawo pracy

Prawo cywilne

i spadkowe

Windykacja należności

Prawo gospodarcze

i handlowe

Strona Główna

Miłosz Rabczyński Kancelaria, Adwokat, Kraków, Kielce, sygnaliści
Miłosz Rabczyński Kancelaria, Adwokat, Kraków, Kielce, sygnaliści
Miłosz Rabczyński Kancelaria, Adwokat, Kraków, Kielce, sygnaliści

RP Legal Kancelaria Adwokacka

Miłosz Rabczyński

Oddział Główny (adres do doręczeń):

ul. Smolki 8/5, 30-513 Kraków

Miłosz Rabczyński Kancelaria, Adwokat, Kraków, Kielce, sygnaliści

NIP: 6572795340, REGON: 383857146

 

tel.: 504-653-934

e-mail: m.rabczynski@rplegal.pl

MENU:

O Nas

Blog

Pro Bono

Kontakt

 1. pl
 2. en

Miłosz Rabczyński Kancelaria Adwokacka – adwokat Kraków, Kielce, Warszawa. Obsługa przedsiębiorców. Sygnaliści. Wdrożenie sygnalistów.

08 lutego 2020

BLOG

Powrót do aktualności

Powrót do Bloga

Miłosz Rabczyński Kancelaria Adwokacka – adwokat Kraków, Kielce, Warszawa. Obsługa przedsiębiorców. Sygnaliści. Wdrożenie sygnalistów.
Miłosz Rabczyński Kancelaria Adwokacka – adwokat Kraków, Kielce, Warszawa. Obsługa przedsiębiorców. Sygnaliści. Wdrożenie sygnalistów.

Zgodnie z oficjalnymi danymi, do programu PPK przystąpiło dotychczas ok. 40% pracowników. Program jest dobrowolny tylko dla pracowników – przedsiębiorcy mają obowiązek wdrożyć PPK w swoich firmach. W stosunku do podmiotów zatrudniających od 20 do 50 osób, przepisy ustawy o PPK stosuje się już od 1 lipca 2020 roku. Można pomyśleć, że czasu jest dużo, lecz warto do tej kwestii podejść z odpowiednią rezerwą i podjąć wcześniejsze przygotowania.

 

 

Kogo obejmuje PPK? Co z umową zlecenia?

Osobami zatrudnionymi w myśl przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych są:

 1. Pracownicy – osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę;

 2. Osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia;

 3. Członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych;

 4. Osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług;

 5. Członkowie rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji;

 6. Osoby wskazane w punktach 1-4 powyżej, przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego

- podlegający obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z wymienionych tytułów w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Pracodawcą zobowiązanym do wdrożenia PPK jest zatem pracodawca zatrudniający osoby wskazane w punkcie 1, nakładca, zleceniodawca, rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych, a także podmiot w którym działa rada nadzorcza – o ile umowy z „pracownikami” są obowiązkowym tytułem do naliczenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wskazani „pracownicy” mogą być zatem objęci programem PPK wtedy, gdy obowiązkowo podlegają w Polsce ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

 

 

Wdrożenie PPK w firmie – wybór instytucji finansowej oraz zawarcie umowy o zarządzanie PPK

W pierwszej kolejności, podmiot zatrudniający zobowiązany jest zawrzeć z instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK. Wyboru instytucji finansowej należy dokonać w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a gdy taka nie funkcjonuje – wyboru należy dokonać w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych, wyłonioną w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia w zakresie wyboru instytucji finansowej na miesiąc przed upływem terminu na wdrożenie PPK, podmiot zatrudniający wybiera instytucję samodzielnie. Umowa o zarządzanie PPK powinna być zawarta przez podmiot zatrudniający nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej podmiot zatrudniający jest zobowiązany do zawarcia umowy o prowadzenie PPK.

Obowiązku wdrażania PPK nie mają mikroprzedsiębiorcy, których wszyscy pracownicy złożyli oświadczenia o rezygnacji z udziału w PPK.

 

 

Wdrożenie PPK w firmie – zawarcie umowy o prowadzenie PPK

Umowę o prowadzenie PPK zawiera z instytucją finansową podmiot zatrudniający, w imieniu i na rzecz zatrudnionych. Przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK, podmiot zatrudniający może poinformować osoby zatrudnione o warunkach uczestnictwa w PPK oraz obowiązkach i uprawnieniach związanych z programem. Umowa o prowadzenie PPK powinna być zawarta po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia danego pracownika, nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, chyba że osoba zatrudniona zadeklaruje przed upływem tego terminu niedokonywanie wpłat do PPK.

 

 

Wdrożenie PPK w firmie – dokonywanie wpłat

Wpłat składek w ramach PPK dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

 

 

Wdrożenie PPK w firmie – terminy w małych firmach

Jak zaznaczono na wstępie, w firmach zatrudniających od 20 do 49 osób przepisy ustawy o PPK stosuje się od dnia 1 lipca 2020 roku. Zatrudniający muszą zawrzeć umowy o zarządzanie PPK najpóźniej do dnia 27 października 2020 roku, zaś umowy o prowadzenie PPK – najpóźniej do dnia 10 listopada 2020 roku.

 

 

Co grozi za brak wdrożenia PPK?

Zgodnie z art. 107 ustawy o PPK, karze grzywny w wysokości od 1.000,00 zł do 1.000.000,00 zł (tak – aż do 1 miliona złotych!) podlega ten, kto jako podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego:

 1. nie dopełnia obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie;

 2. nie dopełnia obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie;

 3. nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia;

 4. nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK.

PPK u małych przedsiębiorców już od 1 lipca 2020 roku