NIP: 5512489018, REGON: 383395622

 

tel.: 505-976-178

e-mail: w.poltorak@rplegal.pl

Oddział Główny (adres do doręczeń):

ul. Zjednoczenia 2, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

RP Legal Kancelaria Adwokacka

Wojciech Półtorak

Prawo rodzinne

Prawo medyczne

Pomoc Frankowiczom i ochrona konsumentów

Prawo administracyjne

Prawo karne

Nieruchomości

Prawo pracy

Prawo cywilne

i spadkowe

Windykacja należności

Prawo gospodarcze

i handlowe

Strona Główna

Miłosz Rabczyński Kancelaria, Adwokat, Kraków, Kielce,  sygnaliści
Miłosz Rabczyński Kancelaria, Adwokat, Kraków, Kielce,  sygnaliści
Miłosz Rabczyński Kancelaria, Adwokat, Kraków, Kielce,  sygnaliści

RP Legal Kancelaria Adwokacka

Miłosz Rabczyński

Oddział Główny (adres do doręczeń):

ul. Smolki 8/5, 30-513 Kraków

Miłosz Rabczyński Kancelaria, Adwokat, Kraków, Kielce,  sygnaliści

NIP: 6572795340, REGON: 383857146

 

tel.: 504-653-934

e-mail: m.rabczynski@rplegal.pl

MENU:

O Nas

Blog

Pro Bono

Kontakt

  1. pl
  2. en

Miłosz Rabczyński Kancelaria Adwokacka – adwokat Kraków, Kielce, Warszawa. Obsługa przedsiębiorców. Sygnaliści. Wdrożenie sygnalistów.

06 stycznia 2020

BLOG

Powrót do aktualności

Powrót do Bloga

Miłosz Rabczyński Kancelaria Adwokacka – adwokat Kraków, Kielce, Warszawa. Obsługa przedsiębiorców. Sygnaliści. Wdrożenie sygnalistów.
Miłosz Rabczyński Kancelaria Adwokacka – adwokat Kraków, Kielce, Warszawa. Obsługa przedsiębiorców. Sygnaliści. Wdrożenie sygnalistów.

Początek roku przyniósł przedsiębiorcom wiele zmian – mikrorachunek podatkowy, zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń, obowiązek wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w sektorze średnich przedsiębiorstw, elektroniczną ewidencję odpadów. Oprócz obowiązków, przedsiębiorcom przyznano również korzystne uprawnienia, opisane w znowelizowanej ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

 

Na wstępie wymaga wyjaśnienia, czym jest transakcja handlowa – jest to umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli przedsiębiorcy zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością. Transakcją handlową nie jest zatem umowa zawierana przez przedsiębiorcę z konsumentem.

 

Wysokość odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych

Pierwsza z omawianych, korzystnych zmian – podwyższeniu uległa wysokość odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, których może domagać się wierzyciel od swojego z dłużnika – z 9,5% do 11,5% w stosunku rocznym. W przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym, odsetki te wynoszą 9,5% w stosunku rocznym.

 

Rekompensata

W dalszym ciągu wielu przedsiębiorców, w tym w szczególności początkujący przedsiębiorcy nie wiedzą, że w przypadku gdy ich kontrahent nie dokonuje płatności w terminie, to oprócz odsetek za opóźnienie możliwe jest dochodzenie od dłużnika dodatkowo „rekompensata za koszty odzyskiwania należności”. Rekompensata ta wynosiła dotychczas równowartość kwoty 40 euro, niezależnie od wysokości długu. Nowe przepisy uzależniły wysokość rekompensaty od wysokości długu w ten sposób, że:

1) gdy wartość roszczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych – przedsiębiorca może domagać się dodatkowo równowartości 40 euro;

2) gdy wartość roszczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych – przedsiębiorca może domagać się dodatkowo równowartości 70 euro;

3) gdy wartość roszczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych – przedsiębiorca może domagać się dodatkowo równowartości 100 euro.

 

Lepsza ochrona małych przedsiębiorców

W ramach transakcji handlowych zawieranych pomiędzy dużymi przedsiębiorcami (zatrudniającymi powyżej 250 osób) oraz mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami, ustalony w umowie termin zapłaty nie może przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dużemu przedsiębiorcy faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi. Nawet jeżeli przewidziano termin dłuższy niż 60 dni, to wierzyciel i tak po upływie 60 dni może domagać się od dużego przedsiębiorcy odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. Ustawa nakłada nowy obowiązek na dużych przedsiębiorców – zawierając transakcję handlową muszą oni zawiadamiać swoich kontrahentów o przysługującym im statusie dużego przedsiębiorcy najpóźniej w chwili zawarcia umowy.

 

Jeżeli stroną umowy nie jest duży przedsiębiorca, to dopuszczalne jest ustalenie przez strony terminu zapłaty dłuższego niż 60 dni, o ile nie jest to „rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela”.

 

Możliwość odstąpienia od umowy

Ustawa przyznaje dodatkowe uprawnienie wierzycielom, w przypadku gdy termin zapłaty określony w umowie przekracza 120 dni – w takiej sytuacji wierzyciel może odstąpić od umowę albo ją wypowiedzieć, o ile ustalenie długiego terminu było rażące nieuczciwe wobec wierzyciela.

 

Łatwiejsze zabezpieczenie roszczenia w sądzie

Udzielenia zabezpieczenia można żądać w każdej sprawie cywilnej przed sądem – przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Zabezpieczenie roszczenia polega przykładowo na zajęciu ruchomości, obciążeniu nieruchomości hipoteką przymusową, czy też na zajęciu kont bankowych. Aby uzyskać zabezpieczenie roszczenia należy przed sądem uprawdopodobnić roszczenie, a także interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia – w dużym uproszczeniu chodzi o to by wykazać, że brak zabezpieczenia uniemożliwi odzyskanie długu. Żeby to zrobić należy przykładowo wskazać, że przeciwko dłużnikowi toczy się wiele postępowań o zapłatę, postępowań egzekucyjnych, dłużnik ma zamiar wyjechać z kraju, zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, czy też zaczął zbywać należące do niego nieruchomości.

 

Nowe przepisy wprowadzają założenie, że interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia uważa się za uprawdopodobniony, gdy roszczenie sprawa dotyczy należności z transakcji handlowej, wartość dochodzonej kwoty nie przekracza 75 tysięcy złotych, należność nie została uregulowana i od dnia upływu terminu jej płatności upłynęły co najmniej 3 miesiące.

 

Ważne zmiany dla przedsiębiorców – odzyskiwanie należności od 01.01.2020 r.